Ski Stoke Sans Snow


Ski stoke without a speck of snow. Strangely appropriate for this season.